07/02/2018

រូបថត: 0តំណាងសាសនាធំៗនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចូលរួមសួរសុខទុក្ខបងប្អូនជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែខេត្តព្រះសីហនុ

 ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅខេត្តព្រះសីហនុ ដែលមានលោកបូជាចារ្យអ៊ុន សុន ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ បានរៀបចំដំណើរ​សួរសុខទុក្ខបងប្អូនជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែខេត្តព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ង... អានបន្ត

ប្រឹត្តិប័ត្រជីវិត
សារលិខិត
កាលវិភាគរបស់លោកអភិបាល
ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាលោកអភិបាល
26/04/2018
ម៉ោងក្នុងការិយាល័យ
ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ
ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និង ១៤:០០ - ១៧:០០
ទូរសព្ទ័ ៖ ០២៣ ៦៤០ ០៨៤១
រដ្ឋបាល
គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.